Projekts „LAIKS BĒRNIEM, LAIKS DARBAM, LAIKS SEV!”

2020.gadā Apvienība īstenoja projektu „LAIKS BĒRNIEM, LAIKS DARBAM, LAIKS SEV!”, kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līdzekļiem.

Daudzbērnu ģimeņu vecāki finanšu un brīvā laika resursu trūkumu dēļ ir ierobežotas savās sabiedriskajās aktivitātēs aizstāvēt savas intereses likumdošanas, valsts un pašvaldību budžeta veidošanas procesos, kā arī darba ņēmēja pozīcijās attiecībās ar darba devējiem. Daudzbērnu ģimeņu labklājība ir cieši saistīta ar pilnvērtīgām iespējām strādāt abiem vecākiem, taču realitātē pastāv daudz šķēršļi. Vecāku “izdegšanas” risks ir augsts un rada finanšu trūkuma draudus un emocionālo spriedzi gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Daudzbērnu ģimenēm raksturīga zema līdzdalība nevalstiskajās organizācijās, pastāvīgai un regulārai savu interešu aizstāvībai.

Krīzes situācijās, kā piemēram COVID-19 pandēmijas apstākļos, “izdegšanas” risks kardināli paaugstinās tieši ģimenēs ar bērniem. Laika resursa sadalījums zaudē vēlamās proporcijas arī tajās daudzbērnu ģimenes, kurās iepriekš bija izdevies sabalansēt privāto un darba dzīvi, tādēļ vienota interešu aizstāvība sarunās ar darba devējiem un normatīvo aktu izdevējiem ir jo īpaši aktuāla.

Projekta mērķis bija iesaistīt daudzbērnu ģimenes aktivitātēs, kas aizstāv viņu intereses uzlabot vidi, kurā tās spētu veiksmīgāk sabalansēt darbu ar ģimenes dzīvi, kā arī rūpēm par sevi kā indivīdu.

Projektā veiktie uzdevumi:

-             stiprināta daudzbērnu ģimeņu interešu pārstāvniecības administratīvo kapacitāte;

-             uzrunāti daudzbērnu ģimeņu vecāki, kuriem ir svarīgi sasniegt vēlamo balansu starp darbu un karjeru, kas ļauj izmantot maksimālo potenciālu pašrealizēties; pietiekamu laiku ģimenes pienākumiem un labprātīgām rūpēm par bērniem; kā arī veselīgu attieksmi pret sevi;

-             apkopoti daudzbērnu ģimeņu vecāku viedokļi, problēmsituācijas, ieteikumus darba – dzīves veiksmīgākai sabalansēšanai, rosināts sadarboties, veicināts savstarpējs morāls atbalsts, mudināti būt sabiedriski aktīviem, iesaistīties interešu grupu (NVO) aktivitātēs;

-             veidots dialogu ar darba devēju organizācijām, skaidrojot daudzbērnu ģimeņu vecāku kā darba ņēmēju vajadzības, meklēti risinājumi abpusēji izdevīgai sadarbībai;

-             gūta starptautiska pieredze daudzbērnu ģimenēm aktuālo jautājumu risināšanā, turpināts strādāt pie projekta par vienotas Eiropas lielo ģimeņu atlaižu kartes ieviešanu,

-             definētas problēmas, kuru risināšanā nepieciešama valsts un pašvaldību institūciju iesaiste, aizstāvētas daudzbērnu ģimeņu intereses ģimenēm draudzīgāka regulējuma izstrādē un ieviešanā (dalība institūciju darba grupās, sēdēs u.c );

-             veicināta savlaicīga, pieejama un daudzbērnu ģimenēm zināma krīzes atbalsta mehānismu izveide, ko garantē darba devējs, valsts vai pašvaldība, ar kuriem ģimenes var rēķināties ārkārtas gadījumos.

Projektā īstenotās aktivitātes:

-             3 diskusiju cikls daudzbērnu ģimenēm;

-             3 semināri daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem ar darba devēju pārstāvjiem un to organizācijām;

-              Lielo ģimeņu saiets.

Projekta aktivitātes īstenotas Rīgā un attālināti Covid-19 ierobežojumu dēļ.

Aktivitāšu norises periods: no 2020.gada 1.februāra līdz 31.oktobrim.

Pasākumi finansiāli atbalstīti ar Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Saite uz atskaiti par visām projekta aktivitātēm:

https://drive.google.com/file/d/1p3jsS7EwSCYquDyw2LTJwgNYzSn3cGbO/view?usp=sharing