Dalība IZM darba grupā

Dalība Izglītības un zinātnes ministraijas darba grupā, izstrādājot Ministru Kabineta noteikumu “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” projektu

12/01/2021

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība ir iekļauta Izglītības un zinātnes ministraijas darba grupā, kas izstrādā Ministru Kabineta noteikumu “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” projektu. Noteikumi paredzēs attālināto mācību nodarbības iekļaut kā pastāvīgu un nākotnē obligātu mācību programmas īstenošanas metodi  jau no 2.klases. Apzinoties šādu nopietnu pārmaiņu īstenošanai nepieciešamo priekšnosacījumu izpildi, esam apzinājuši Apvienības biedru nostāju par atsevišķām noteikumos iekļautām normām:
- nākamajam mācību gadam (2021./22.m.g.) neparedzēt obligātā minimālo attālināto mācību proporciju nevienā klašu grupā;
- obligāto minimālo attālināto mācību proporciju kā obligātu klātienes izglītības programmas sastāvdaļu ieviest pakāpeniski visās klašu grupās (izņemot 1.klasi), sākot ar 5-10%;
- noteikt maksimālo attālināto mācību proporciju, nosakot skaidrus un šaurus izņēmumus, kādos gadījumos to drīkst pārsniegt;
- iekļaujot attālināto mācību nodarbības mācību darba organizācijas plānā, sākumskolas skolēnu vecākiem ir jāpaziņo savlaicīgi (t.i. vismaz 1 mēnesi iepriekš);
- lai garantētu visiem bērniem vienlīdzīgas iespējas apgūt mācību vielu, izglītības iestādēm jāuzņemas atbildība pārliecināties par tehnisko līdzekļu pieejamību pilnvērtīgai dalībai attālinātās nodarbībās. Vecāku atbildība būtu sadarboties ar izglītības iestādi un sniegt informāciju, tomēr, ja vecāki nav pildījuši savu pienākumu, skolai ir jāpārliecinās par bērna iespējām piedalīties attālinātajās mācībās;
- atsevišķi definēt vecāku un skolotāju atbildību par skolēna drošību attālināto nodarbību laikā, atkarībā no to norises vietas. 
Papildus un nesaistīti esam apzinājuši Rīgas vidusskolas vecuma jauniešu viedokli par attālināto mācību organizēšanu. Jaunieši uzskata, ka visvairāk resursu būtu jāvirza pedagogu iepazīstināšanai un apmācībai ar IT piedāvātajām iespējām, kā arī nodrošināšanai ar tehniskajiem līdzekļiem kvalitatīvas attālināto mācību īstenošanai.