Apvienība aizsāk projektu „LAIKS BĒRNIEM, LAIKS DARBAM, LAIKS SEV!”

Apvienība aizsāk projektu „LAIKS BĒRNIEM, LAIKS DARBAM, LAIKS SEV!”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līdzekļiem.

Daudzbērnu ģimeņu vecāki finanšu un brīvā laika resursu trūkumu dēļ ir ierobežotas savās sabiedriskajās aktivitātēs aizstāvēt savas intereses likumdošanas, valsts un pašvaldību budžeta veidošanas procesos, kā arī darba ņēmēja pozīcijās attiecībās ar darba devējiem. Daudzbērnu ģimeņu labklājība ir cieši saistīta ar pilnvērtīgām iespējām strādāt abiem vecākiem, taču realitātē pastāv daudz šķēršļi. Vecāku “izdegšanas” risks ir augsts un rada finanšu trūkuma draudus un emocionālo spriedzi gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Daudzbērnu ģimenēm raksturīga zema līdzdalība nevalstiskajās organizācijās, pastāvīgai un regulārai savu interešu aizstāvībai.

Krīzes situācijās, kā piemēram COVID-19 pandēmijas apstākļos, “izdegšanas” risks kardināli paaugstinās tieši ģimenēs ar bērniem. Laika resursa sadalījums zaudē vēlamās proporcijas arī tajās daudzbērnu ģimenes, kurās iepriekš bija izdevies sabalansēt privāto un darba dzīvi, tādēļ vienota interešu aizstāvība sarunās ar darba devējiem un normatīvo aktu izdevējiem ir jo īpaši aktuāla.

Projekta mērķis ir iesaistīt daudzbērnu ģimenes aktivitātēs, kas aizstāv viņu intereses uzlabot vidi, kurā tās spētu veiksmīgāk sabalansēt darbu ar ģimenes dzīvi, kā arī rūpēm par sevi kā indivīdu.

Projekta uzdevumos ir:

-             stiprināt daudzbērnu ģimeņu interešu pārstāvniecības administratīvo kapacitāti;

-             uzrunāt daudzbērnu ģimeņu vecākus, kuriem varētu būt un ir svarīgi sasniegt vēlamo balansu starp darbu un karjeru, kas ļauj izmantot maksimālo potenciālu pašrealizēties; pietiekamu laiku ģimenes pienākumiem un labprātīgām rūpēm par bērniem; kā arī veselīgu attieksmi pret sevi;

-             apkopot daudzbērnu ģimeņu vecāku viedokļus, problēmsituācijas, ieteikumus darba – dzīves veiksmīgākai sabalansēšanai, rosināt sadarboties, veicināt savstarpēji morāli atbalstīt, mudināt būt sabiedriski aktīviem, iesaistīties interešu grupu (NVO) aktivitātēs;

-             veidot dialogu ar darba devēju organizācijām (LDDK, LTRK un viņu biedriem), skaidrot daudzbērnu ģimeņu vecāku kā darba ņēmēju vajadzības, meklēt risinājumus abpusēji izdevīgai sadarbībai;

-             gūt starptautisku pieredzi daudzbērnu ģimenēm aktuālo jautājumu risināšanā, turpināt strādāt pie projekta par vienotas Eiropas lielo ģimeņu atlaižu kartes ieviešanu,

-             definēt problēmas, kuru risināšanā nepieciešama valsts un pašvaldību institūciju iesaiste, aizstāvēt daudzbērnu ģimeņu intereses ģimenēm draudzīgāka regulējuma izstrādē un ieviešanā (dalība institūciju darba grupās, sēdēs u.c );

-             veicināt savlaicīgu, pieejamu un daudzbērnu ģimenēm zināmu krīzes atbalsta mehānismu izveidi, ko garantē darba devējs, valsts vai pašvaldība, ar kuriem ģimenes var rēķināties ārkārtas gadījumos.

Projektā paredzēts:

-             3 diskusiju cikls daudzbērnu ģimenēm;

-             3 semināri daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem ar darba devēju pārstāvjiem un to organizācijām.

Projekta aktivitātes plānots īstenot Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā, kā arī Ungārijā, Spānijā vai Igaunijā atkarībā no situācijas ar COVID-19 pandēmiju.

Aktivitāšu norises periods: no 2020.gada 1.februāra līdz 31.oktobrim.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.